IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anunt de achizitie directa - Servicii medicale

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PENTRU PERSONALUL AERONAVIGANT CIVIL

1. Achizitor:

 • S.C.COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. (denumita in continuare “TAROM”);
 • Cod de Inregistrare Fiscala : RO477647;
 • Numar de ordine in Registrul Comertului :J23/1298/24.07.2003;
 • Adresa :Calea Bucurestilor nr.224F, Otopeni, Judetul Ilfov;
 • Telefon :(021)201.47.00; Fax: (021)201.47.61.

2. a) Obiectul contractului de achizitie: Prestarea serviciilor de medicina muncii pentru personalul aeronavigant civil al Companiei TAROM.

Natura serviciilor care vor fi furnizate:

 • examen medical la angajarea in munca;
 • control medical periodic;
 • control medical de adaptare in munca;
 • examen medical la reluarea activitatii;
 • examen medical la schimbarea locului de munca;
 • raport de evaluare a riscurilor profesionale;
 • intocmirea si prezentarea de catre medicul de medicina muncii a Rapoartelor scrise cu privire la starea de sanatate a angajatilor;
 • aviz medical pentru siguranta transporturilor
 • aviz psihologic pentru siguranta transporturilor

3. Cantitatea de servicii care trebuie furnizate:

Supravegherea starii de sanatate a angajatilor Companiei TAROM, in procesul muncii se realizeaza prin efectuarea de servicii medicale de medicina muncii de catre personalului specializat si calificat al Prestatorului, investigatiile medicale fiind detaliate astfel:

 • Investigatii pentru clasa I – initial - 2 persoane
 • Investigatii pentru clasa I – revalidare - 120 persoane
 • Investigatii pentru clasa IB – initial - 2 persoane
 • Investigatii pentru clasa IB – revalidare - 210 persoane

Optiunea de achizitionare de servicii similar suplimentare : Beneficiarul are dreptul de a opta pentru suplimentarea/diminuarea numarului investigatiilor medicale cu 20%.

4. Locul de furnizare a serviciilor:

 • examenele medicale vor fi efectuate la cabinetele medicale ale Prestatorului;

5. Modul de prestare al examenelor medicale:

 • Beneficiarul va pune lunar la dispozitia Prestatorului “CATAGRAFIA SALARIATILOR” in vederea indeplinirii obiectului contractului;
 • Programarea examenelor medicale pentru angajare va fi efectuata in 2 (doua) zile lucratoare de la solicitare;
 • Documentele (Certificarea medicala, Fisa de aptitudine, Avizul pentru siguranta transporturilor) pentru examenul medical la angajare vor fi eliberate in 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea examenului medical in 3 (trei) exemplare;
 • Programarea examenelor medicale periodice va fi stabilita de comun acord intre Cabinetul Medical al Beneficiarului si responsabilul de contract din partea Prestatorului;
 • Documentele (Certificarea medicala, Fisa de aptitudine, Avizul pentru siguranta transporturilor) in urma examenului medical periodic vor fi eliberate in 3(trei) zile lucratoare de la finalizarea examenului in 3 (trei) exemplare.
 • Rapoartele, privind starea de sanatate a angajatilor, solicitate de catre Beneficiar vor fi transmise in 5(cinci) zile lucratoare de la data solicitarii;
 • Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile sale asumate prin contract, unei terte parti, fara sa obtina in prealabil acordul scris al Beneficiarului.

6. Pretul serviciilor: Pretul se va exprima in lei, fara TVA;

7. Conditii obligatorii privind furnizarea serviciilor medicale:

 • Prestatorul sa-si desfasoare activitatea in localitatea Bucuresti si/sau judetul Ilfov.
 • Prestatorul sa fie in posesia Autorizatiei pentru Servicii Medicale AMC/AME, emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in termen de valabilitate, prin care este autorizat sa efectueze examinarea medicala a personalului aeronautic civil si eliberarea certificatelor medicale ale personalului aeronautic;
 • Prestatorul sa fie in posesia Certificatelor de Agreare emise de Ministerul Transporturilor prin care este agreat sa efectueze atat examinari medicale, cat si examinari psihologice pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor;

8. Durata contractului de achizitie:

 • 12 (douasprezece) luni, cu posibilitatea de prelungire cu acordul scris al ambelor parti.

9. Posibilitatea ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de servicii:

 • Oferta va fi facuta pentru toata gama de servicii prezentata in tabelul de mai sus.

10. Posibilitatea ofertantilor de a subcontracta, partial sau integral, indeplinirea obiectului contractului de achizitie:

 • Prestatorul va asigura serviciile de medicina muncii prin intermediul centrelor medicale proprii,

11. Posibilitatea ofertantilor de a depune oferte alternative:

 • Nu se accepta oferte alternative.

12. a) Informatii suplimentare si documentatia de atribuire se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

S.C.COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A., Calea Bucurestilor nr.224F, Otopeni, Judetul Ilfov

- Serviciul Intern de Securitate si Sanatate in Munca

- Mihail Alexe

- (021) 204 18 32

- mihail.alexe@tarom.ro

b) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 08 Februarie 2018; Ora: 15.30;

c) Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: Data: 12 Februarie 2018; Ora: 14.00;

d) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM (Registratura) aflat in Calea Bucurestilor nr.224F, Otopeni, Judetul Ilfov, direct sau prin posta.

e) Limba de redactare a ofertei si a documentelor insotitoare ale acesteia: ROMANA;

13. Garantie de participare la procedura de atribuire: NU SE SOLICITA;

14. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii TAROM.

15. Criterii de calificare privind situatia personala, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor: in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

16. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim. 30 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.

17. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie : PRETUL CEL MAI SCAZUT

EV SSL