IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anunt de participare la procedura de negociere achizitie Servicii Audit si Consultanta

ANUNT DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT SI CONSULTANTA PENTRU PROIECTUL „IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI (UE) 2016/679

PRIVIND PROTECTIA, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE (RGPD) IN CADRUL C.N. TAROM S.A.”

Data anuntului de participare: 07 Februarie 2018

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”); Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/1298/24.07.2003; Cod de Inregistrare Fiscala: RO477647; Adresa: Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov; Tel.: (021)201.47.00; Fax (021)201.47.61.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: NEGOCIERE.

3. a) Locul de prestare a serviciilor: conform prevederilor Caietului de sarcini.

b) Natura serviciilor care vor fi prestate: servicii de audit si consultanta pentru proiectul „Implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia, prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (RGPD) in cadrul C.N. TAROM S.A.”.

4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform prevederilor Caietului de sarcini.

5. Optiunea de achizitionare de servicii similare suplimentare: conform documentatiei de atribuire.

6. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de servicii: oferta trebuie depusa pentru intreaga cantitate de servicii conform documentatiei de atribuire – nu se accepta oferte partiale.

7. a) Durata contractului de achizitie: 60 (saizeci) zile.

8. Subcontractanti: se accepta subcontractanti in conditiile din Caietul de sarcini.

9.a) Documentatia de atribuire se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM, Directia Achizitii - Biroul Proceduri si Contracte – Compartimentul Proceduri, email carmen.tudor@tarom.ro, nicoleta.mitroi@tarom.ro, Fax: (021)201.49.93, Tel.: (021)204.19.55.

b) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 08.02.2018.

c) Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 13.02.2018, ora 11:00 (toate documentele trebuie sa ajunga la TAROM in termenul de depunere mentionat).

d) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladire TAROM, Corp F, Directia Achizitii – Biroul Proceduri si Contracte - Compartimentul Proceduri, etaj 2, camera 204), direct sau prin posta.

e) Limba de redactare a ofertei si a documentelor insotitoare ale acesteia: limba romana.

10. Garantie de participare la procedura de atribuire: 8.000 LEI.

11. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii TAROM.

12.Criterii de calificare privind situatia personala, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor: in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

13. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu ”Regulamentul privind atribuirea contractelor de achizitie” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

14. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim 60 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

15. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC.

EV SSL