Guvernul României

 
Hotărâre nr. 152/2018

din 29/03/2018
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 29/03/2018

Hotărârea nr. 152/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


 

    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Mircea Florin Biban,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 29 martie 2018.
    Nr. 152.

   
ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" -S.A.
    Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F
    Cod unic de înregistrare: RO477647
   
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

   

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2018)
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 1.504.740,71
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.445.861,99
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 58.878,72
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 1.504.713,24
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.444.345,22
A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1.038.821,13
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 690,50
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 227.890,75
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 171.061,04
C1 ch. cu salariile 13 167.536,71
C2 bonusuri 14 3.524,33
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 32.137,21
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferente pensionarilor) 16 12.521,03
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 2.821,97
C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 21.870,53
D. alte cheltuieli de exploatare 19 176.942,84
2 Cheltuieli financiare 20 60.368,02
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 27,47
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25 1,37
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 26,1
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acţionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 440.247,80
1 Alocaţii de la buget 44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 440.247,80
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.877
2 Nr. mediu de salariati total 49 1.780
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*) 50 7.970,64
4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 51 7.970,64
5 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 812,28
6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 812,28
7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 54
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 55 999,98
9 Plăţi restante 56
10 Creanţe restante 57 2.980,00

   *) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
   **) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2