Regulament oficial concurs

"Cu drag, de la TAROM"

Secţiunea 1. Organizatorul Concurs

1.1. Concursul "Cu drag, de la TAROM"este organizat de către SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române S.A, persoană juridică română cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureştilor, nr 224F, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/1298/2003, CIF RO477647, cont bancar: RO25ING0001008103718910, deschis la ING Bank, reprezentată prin domnul Eugen DAVIDOIU, în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator

1.2 Concursul "Cu drag, de la TAROM" denumit în continuare "Concurs", se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Secţiunea 2. Durata Concursului, aria de desfăşurare şi serviciul participant

2.1 Concursul se va desfăşura la nivel global, în perioada: 27 martie-05 aprilie 2017, urmând a fi organizat şi desfăşurat pe site-ul www.tarom.ro (unde se pot afla detalii despre Concurs), conform mecanismului Concursului (Secţiunea 3 din prezentul Regulament).

2.2 Serviciul participant la Concurs este achiziţionarea in perioada 27 martie-05 aprilie 2017 de bilete TAROM (rezervare şi emitere bilet), pe site-ul TAROM (varianta desktop sau mobilă), pe curse operate TAROM, la oferta WTAKEOFF

Secţiunea 3. Dreptul de participare

3.1 La Concurs participă toate persoanele fizice care utilizează serviciul menţionat la pct. 2.2 şi care pentru a fi consideraţi eligibili vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:

a) să fi împlinit vârsta de 18 ani până la data de achiziţionare a biletului şi implicit a înscrierii în Concurs.

b) să accepte la momentul rezervării şi să respecte condiţiile din prezentul Regulament.

3.2 Nu pot participa la Concurs: angajaţii TAROM, precum şi soţul/soţia, copii şi părinţii acestora.

Secţiunea 4. Regulamentul Concursului

4.1 Regulamentul oficial de desfăşurare al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durată al acestuia, în oricare dintre următoarele modalităţi:

adresându-se agenţiilor TAROM proprii

accesând site-ul organizatorului (www.tarom.ro)

4.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea acestora în secţiunea "Regulament"

Secţiunea 5. Premiile Concursului

5.1 În cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Secţiunea 6 de mai jos, 10 premii care vor consta fiecare într-un voucher-cadou în valoare de 50 EUR/pentru pasagerii care au achizitionat bilete pe rute externe, respectiv 10 premii care vor consta fiecare intr-un voucher-cadou de 30EUR/ pentru pasagerii care au achizitionat bilete pe rute interne.

5.2 Moneda voucherului este euro.

5.3 Voucherul este valabil pentru pasagerul pe numele căruia a fost emis biletul declarat câstigător.

5.4 Voucherul va putea fi folosit doar în Agenţia TAROM Victoria pentru achitarea parţială/ integrală a unui viitor bilet de avion. Noul bilet de avion trebuie să fie emis de Agenţia TAROM Victoria, pe numele înscris pe voucher, până la data de 15 mai 2017, pentru calatorii efectuate până la data de 30 iunie 2017, doar pe curse operate cu aeronave TAROM.

5.5 Voucherul poate fi folosit doar integral:

În cazul în care valoarea noului bilet achiziţionat este inferioară contravalorii voucherului, diferenţa nu va putea fi utilizată ulterior sau solicitată în bani.

În cazul în care valoarea noului bilet este mai mare decât cea a voucherului, câştigătorul va achita diferenţa.

5.6 Câştigătorii nu au dreptul de a primi contravaloarea voucherului în bani (nici integral, nici parţial).

5.7 Contravaloarea voucherului nu este rambursabilă.

Secţiunea 6. Mecanismul Concursului

6.1 Toate biletele rezervate şi emise (cu plata online) pe site-ul TAROM (varianta desktop sau pentru mobil):

în perioada 27 martie-05 aprilie 2017, ora 23:59 (ora României, la care a fost primit e-mail-ul de confirmare pe site-ul TAROM)

doar pe curse operate de TAROM, la ofera WTAKEOFF

doar biletele care sunt valabile la călătorie (nerambursate)

intră automat în Concursul "Cu drag, de la TAROM"

6.2 Fiecare pasager poate avea mai multe bilete emise pe numele său participante la Concurs, dar are dreptul la un singur premiu.

6.3 Seriile unice ale biletelor intrate în Concurs vor fi ordonate de la mic, la mare şi vor primi numere consecutive de la 1, până la numărul lor total.

6.4 Câştigătorii vor fi desemnaţi în data de 12 aprilie 2017, prin tragere la sorţi folosind site-ul www.random.org, numele acestora fiind comunicate dupa validare, pe pagina web www.tarom.ro şi Facebook TAROM.

6.5 Validarea Câştigătorilor

Ulterior desemnării câştigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia.

Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câştigător al Concursului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor următoare:

1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit Secţiunii 3 a prezentului Regulament

2) Au fost respectate toate condiţiile de la Art 6.1 de mai sus;

În situaţia în care una dintre condiţii nu este îndeplinită, câştigătorul pierde dreptul de a intra în posesia premiului şi se va face o nouă extragere.

6.6 Participanţii care au fost desemnaţi câştigători vor fi anunţaţi pe pagina web www.tarom.ro şi Facebook TAROM. De asemenea, pentru a informa direct fiecare Câştigător, Organizatorul va utiliza informaţiile furnizate de cel dintâi la momentul efectuării rezervării online (adresa e-mail şi/sau număr de telefon furnizate).

În cazul în care, din motive independente de Organizator (datele de contact furnizate de câştigători sunt incorecte sau aceştia nu răspund la telefon/e-mail) premiile nu vor putea fi acordate, acestea vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Secţiunea 7. Acordarea premiilor şi intrarea în posesia acestora

7.1 Organizatorul va publica pe Facebook-ul şi pe site-ul TAROM în data de 12 aprilie 2017 numele câştigătorilor la Concursul "Cu drag, de la TAROM''şi se obligă să-i contacteze prin e-mail şi/sau telefon pe câştigători, pentru anunţarea premiului câştigat şi a modului în care pot intră în posesia acestuia.

7.2 Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive: câştigătorii nu pot fi contactaţi din motive independente de Organizator sau refuză premiul, fără a se limita la acestea, vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.

7.3 În cazul în care biletul declarat câştigător este rambursat, câştigătorul îşi pierde dreptul de a intrat în posesia premiului. De asemenea, după intrarea în posesia premiului, câştigătorul nu va avea dreptul la rambursarea biletului iniţial.

7.4 Premiile Concursului vor putea fi utilizate de către câştigători doar după semnarea unui proces verbal de predare primire sau după transmiterea unui e-mail către Organizator, de pe adresa de e-mail furnizată la înscriere în Concurs, sau cea personala (in cazul in care este diferita de cea din rezervare), prin care să ateste primirea voucherului cadou. Refuzul de a semna procesul verbal sau de a transmite e-mail-ul solicitat care atestă atribuirea efectivă a premiului către câştigător, conduce la pierderea dreptului câştigătorului de a intră în posesia premiului.

Secţiunea 8. Taxe şi impozite aferente

8.1 Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câştigătorilor cu cetăţenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Secţiunea 9. Întreruperea/încetarea Concursului

9.1 Concursul va putea fi întrerupt/încetat înainte de termen doar în caz de forţă majoră şi/sau caz fortuit (aşa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorilor determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voinţă sa.

9.2 In situaţia apariţiei vreuneia dintre aceste situaţii, Organizatorii o vor anunţa pe site-ul oficial www.tarom.ro sau prin afişare la unităţile teritoriale.

9.3 În situaţiile avute în vedere la pct. 8.1 sunt incluse şi hotărârile instanţelor judecătoreşti, precum şi actele unor autorităţi publice competente.

9.4 Pentru situaţiile avute în vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu mai au nicio obligaţie către participanţi cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenţii.

Secţiunea 10 . Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin acceptarea emiterii biletelor pe site-ul TAROM, pasagerii declară că sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a S.C. TAROM S.A., să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal şi prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. TAROM S.A. prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi.

10.2 Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs şi să le utilizeze conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecţia datelor personale ale Participanţilor stocate pe durata Concursului şi ulterior acesteia.

10.3 Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 (pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date), printre care amintim:

Art. 12 Dreptul la informare - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege

Art.13 Dreptul de acces la date - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

Art.14 Dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificări către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

Art.15 Dreptul de opoziţie - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

Art. 17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - potrivit căruia persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)

Art.18 Dreptul de a se adresa justiţiei - potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.

10.4 Detalii cu privire la politica de confidenţialitate a Companiei TAROM sunt disponibile la adresa: https://www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate/

10.5 Numele şi prenumele câstigătorilor vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.tarom.ro) şi Facebook TAROM

Secţiunea 11 - Limitarea răspunderii

11.1 Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2 Organizatorii Concursului nu vor avea nicio răspundere şi nu vor putea fi implicaţi în niciun litigiu în ceea ce priveşte eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Concurs, excepţie făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobată prin legea 650/2002.

11.3 În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitivă.

11.4 Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 22 aprilie inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.5 Organizatorii nu işi asumă responsabilitatea pentru:

Emiterea biletelor pe site-ul TAROM cu respectarea conditiilor Concursului, dar neînscrierea online în Concurs

Erorile în datele furnizate de către câştigători; acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intră în posesia premiului dorit

Secţiunea 12. Alte prevederi ale regulamentului

12.1 Pentru a beneficia de premii, toţi câştigătorii acestui Concurs, sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorii constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de prezentul regulament, îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi

12.2 Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale şi aplicabile tuturor câştigătorilor.

12.3 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Concursului.

Secţiunea 13 - Legea aplicabilă . Litigii

13.1 Eventualele neîntelegeri apărute între Organizatori şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de la sediul Organizatorului.

13.2 Legea aplicabilă este legea română.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite în atenţia S.C. TAROM S.A, la sediul Organizatorului, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data anunţării câştigătorilor Concursului. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio reclamaţie.

EV SSL